Dịch Vụ Quyết Toán Năm

Dịch Vụ Lập Báo Cáo Tài Chính

Dịch vụ lập báo cáo tài chính của DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG là dịch vụ chuyên nghiệp của DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG.  DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG sẽ thực hiện hạch toán kế toán, thực hiện ghi sổ kế toán, tổng hợp thông tin kế toán, kết chuyển thông tin, lập BCTC cho khách hàng. 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG là công ty chuyên thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán trưởng, kê khai thuế, báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cho các doanh nghiệp.  

DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG là công ty cung cấp dịch vụ lập báo cáo tài chính chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG đáp ứng đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán , dịch vụ kế toàn trưởng , dịch vụ lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. 

 Tại DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG, Dịch vụ lập báo cáo tài chính được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Mọi sản phẩm dịch vụ báo cáo tài chính trước khi gửi cho khách hàng đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo dịch vụ lập báo cáo tài chính cung cấp cho khách hàng chính xác , phù hợp với quy định của pháp luật.  

Cho đến nay hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính của DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG. Khách hàng của dịch vụ lập báo tài chính DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG là các doanh nghiệp trong nước , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

Doanh nghiệp cần lập báo cáo tài chính để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế , vay vốn ngân hang, nộp cho cơ quan nhà nước theo quy định.  

Bộ phận thực hiện công việc kế toán, nhân sự thực hiện công việc kế toán . lập báo cáo tài chính hiện nay của bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. 

Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không có nhân viên kế toán. Hàng tháng và hàng quý bạn mới chỉ làm báo cáo thuế, chưa ghi sổ kế toán và chưa lập báo cáo tài chính.  

Bạn không yên tâm, không tin tưởng vào sự chính xác, phù hợp với quy định của báo tài chính do phòng kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty bạn lập. 

 Bạn cần một đơn vị độc lập kiểm tra, soát xét lại chứng từ kế toán, lập lại báo cáo tài chính.

  Bạn muốn một công ty dịch vụ kế toàn chuyên nghiệp thực lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp bạn. 

  CÔNG VIỆC CỦA DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG 

Công việc của DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG khi thực hiện dịch vụ lập báo cáo tài chính

-         Thu thập thông tin là các hoá đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

-         Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

-         Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;

-         Loại bỏ, điều chỉnh , chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;

-         Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;

-         Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;

-         Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp;

-         Tính toán giá thành sản phẩm;

-         Kết chuyển , tổng hợp thông tin;

-         Lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;

-         Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có lien quan đến kết quả thực hiện;

-         Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;

-         In báo cáo tài chính , sổ sách kế toán theo quy định;

-         Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có lien quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính… 

Công việc của khách hàng khi thực hiện dịch vụ lập báo cáo tài chính

-         Cung cấp thông tin : Các hoá đơn đầu vào, đầu ra, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, bảng lương nhân viên, hợp đồng, công nợ, các báo cáo thuế……

-         Trao đổi về quy trình hoạt động của doanh nghiệp